MENU

Hóa lý 1_CH3051

Free

Includes lifetime access

Course Overview

Cung cấp các kiến thức cơ bản, hiện đại và chuyên sâu về cơ sở lý thuyết và thực nghiệm của nhiệt động hóa học và ứng dụng trong các quá trình kỹ thuật và công nghệ hóa học. Ngoài củng cố kiến thức về các hệ và quá trình nhiệt động cơ bản, nội dung của học phần sẽ tăng cường các kiến chuyên sâu về các thế hóa nhằm giải quyết triệt để bản chất của các quá trình xảy ra trong các hệ nhiệt động. Các kiến thức về cân bằng hóa học được củng cố và tập trung giải quyết các vấn đề cân bằng trong hệ thực và hệ dị thể. Cung cấp các kiến thức nâng cao về cân bằng pha và dung dịch, đặc biệt là cân bằng pha trong hệ thực và hệ đa cấu tử. Đây là những kiến thức rất hữu ích trong công nghệ và kỹ thuật hóa học. Các kiến thức nâng cao về các dung dịch các chất điện ly được phát triển trên cơ sở kiến thức đã học trong chương trình của học phần Hóa học II (CH1015). Các kiến thức về cân bằng điện hóa, điện cực và pin điện hóa được trình bày có hệ thống trong nội dung của học phần này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *