MENU

Phân tích và dự báo NCNL EM4613_1234

Free

Includes lifetime access

Course Overview

1.    
THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:

Phân
tích và dự báo nhu cầu năng lượng

(Energy Demand Analysis and
Forecast
)

Mã số học phần:

Thuộc khối kiến thức:

EM4613

Tự
chọn định hướng ngành

Khối lượng:

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng tham dự:

3(2-2-0-6)

– Số tiết lý thuyết: 30 tiết 

– Số tiết bài tập: 15 tiết

– Số tiết BTL: 15 tiết

– Số tiết tự học: 90 tiết

– Online: 50%


Offline: 50%

Sinh
viên đại học ngành Kinh tế công nghiệp

Học phần tiên quyết:

Không

Học phần học trước:

EM1600 (Nhập môn ngành Kinh tế công nghiệp)
 

EM31(Kinh tế lượng)

Học phần song hành:

Không

2. Mục tiêu môn học 

Học phần giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản thường sử dụng trong
phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng, có khả năng sử dụng phần mềm dự báo.

Học
phần bao gồm 3 nội dung chính: (1)
Phân tích nhu cầu năng lượng; (2) Phương pháp dự báo nhu cầu năng lượng; (3) Phần mềm ứng dụng trong dự báo nhu cầu năng lượng.

Chương 1. Các khái niệm cơ bản

Chương 2. Phân tích nhu cầu năng lượng

Chương 3. Tổng quan về dự báo nhu cầu năng lượng

Chương 4. Dự báo nhu cầu năng lượng bằng phương pháp ngoại suy

Chương 5. Dự báo nhu cầu năng lượng bằng phương pháp hồi quy

Chương 6. Dự báo nhu cầu năng lượng bằng phương pháp chuyên gia

Chương 7. Dự  báo nhu cầu năng
lượng bằng phương pháp kinh tế – kỹ thuật

Chương 8. Phương pháp dự báo nhu cầu năng lượng bằng phương pháp bảng
I-O và xây dựng kịch bản

Chương 9. Giới thiệu phần mềm ứng dụng trong dự báo nhu cầu năng lượng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *